sábado, 23 de maio de 2015


POSTURA DA ANPA ANTE “ A REVÁLIDA 3º ”
Mostramos o noso rexeitamento á proba de avaliación individualizada á que vai ser sometido o alumnado de 3ºcurso os días 27 e 28 de maio; para o que presentamos por rexistro diversos escritos manifestando o rexeitamento á devandita avaliación.

Polo tanto:
Animamos a todolos pais/nais do centro a firmar de modo individual o rexeitamento á proba, utilizando o modelo adxunto, entregándoo na secretaría do colexio. Tanto sexan alumnos de 3º ou non, todos somos familias afectadas por esta Lei Educativa, e todos deberiamos firmar a rexeita.
Animamos a tódolos pais de terceiro aque non traian aos nenos ás probas, cumplimentando o modelo de xustificante adxunto. Según información do centro “as probas rematarán ás 11:30 horas, e todos aqueles que estén presentes veranse obligados a realizar as probas”. Por iso animamos a que os nen@s inicien as clases a partir das 11:30 horas. Así como animamos a todos estes pais/nais de 3º á unión e colaboración entre todos.

A todos aqueles que desexedes máis información estamos no local do ANPA para o que precisedes.
Nos vindeiros días informaremos se dende o ANPA se organizará algunha movilización para manifestar o rexeitamento.


      Un saúdo

D./Dna……………………………………………………………………pai, nai ou titor/a dun alumno/a do centro CEIP Recimil quero facer constar:
O total rexeitamento á proba de avaliación individualizada á que vai ser sometido o alumnado de 3º curso os días 27 e 28 de maio, entre outras razóns, porque:
  • É unha aberración desde o punto de vista pedagóxico someter o alumnado de 8 anos a unha presión innecesaria, mediante unha proba que o vai avaliar baixo estándares uniformizados, sen considerar a educación como un proceso no que hai que avaliar e considerar as circunstancias persoais, socioeconómicas, capacidades e actitudes do alumnado.
  • Limítase a avaliar o ámbito lingüístico e matemático, menosprezando a adquisición doutras competencias, destrezas e habilidades do campo artístico, musical e físico e refusando o ensino da nosa historia e medio natural, imprescindíbeis para a formación integral do alumnado.
  • Despreza a avaliación continua e a opinión do equipo docente. Ninguén mellor que o titor ou titora ou o equipo docente para coñecer as carencias, potencialidades, habilidades e capacidades do alumnado e dos medios, recursos e apoios necesarios para mellorar a aprendizaxe e o rendemento escolar.
  • Subestima e desconfía do traballo do profesorado que estará sometido e totalmente condicionado a orientar o seu traballo docente a preparar o alumnado para a obtención da mellor nota posíbel na avaliación final, marxinando outros aspectos educativos fundamentais nesta etapa educativa.
  • Responde á pretensión de conformar rankings de centros, segundo os resultados destas avaliacións e sen ter en conta as características do alumnado e os servizos cos que conta o centro, co obxecto de ir configurando unha rede elitista de centros que contará con máis medios e recursos.
  • Pretende ir afirmando un sistema educativo competitivo, clasista e segregador que vai excluíndo os sectores máis desfavorecidos da educación.
  • Supón tamén un despropósito, xa que os estudos de aprendizaxe que se pretenden avaliar corresponden aos tres primeiros cursos de primaria e o alumnado que vai sufrir as probas só cursou terceiro da LOMCE.
  • A Consellaría de Educación malgasta o diñeiro público, malia as múltiples carencias dos centros.

Ao mesmo tempo reclamo a destrución dos datos de carácter persoal que van constar no ficheiro denominado avaliación do sistema educativo. Prégolle que teña a ben trasladar este escrito ao conselleiro Educación.

Asinado:.......................................,  Ferrol, .......….de maio de 2015


…………………………………………………………………………………………………………..
XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALUMNADO AO CENTRO EDUCATIVO


D./Dña..................do curso............................., comunico mediante o presente escrito que a ausencia do meu fillo-a/tutelado-a de o pasado día …......... de maio de 2015, foi motivada por causas alleas á súa vontade, baseadas nunha decisión familiar que pertence ao ámbito privado e que, si fose necesario, será explicada ante as instancias oportunas que teñan capacidade e dereito a coñecer a mesma.
………………………………………………………………………….pai/nai/titor/a do/a alumno/a

do curso............................., comunico mediante o presente escrito que a ausencia do meu fillo-a/tutelado-a de o pasado día …......... de maio de 2015, foi motivada por causas alleas á súa vontade, baseadas nunha decisión familiar que pertence ao ámbito privado e que, si fose necesario, será explicada ante as instancias oportunas que teñan capacidade e dereito a coñecer a mesma.

Asinado:......................... Ferrol, ….............. de maio de 2015
mércores, 20 de maio de 2015


IV   CERTAME DE DEBUXO 

      "CARMEN MARTIN " 2014-15Parabéns a todas e todos e en especial aos premiados. 

SEGUIDE PINTANDO E DISFRUTANDO!!!!

MOITAS GRAZAS COMA SEMPRE A CARMEN MARTÍN E FAMILIA. 
Lista de premiad@s


E XA OS PODEDES VER DECORANDO UN ANO MÁIS AS PAREDES DO COLE